نویسنده = علی اصغر کتباب
بررسی رسانندگی الکتریکی لاستیک کلروپرن تقویت شده با دوده و الیاف کوتاه کربن

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

10.22063/jipst.2002.389

علیرضا خوش نیت؛ محمد میرعلی؛ محمود همتی؛ فرامرز افشارطارمی؛ علی اصغر کتباب


انتقال گرما در ولکانه شدن لاستیک

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.9

علی اصغر کتباب؛ مهندس ژاله منصوری