نویسنده = محمود پروازی نیا
بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.351

محمود پروازی نیا؛ نکیسا یعقوبی؛ محمد حا جی ابراهیمی


کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته

دوره 4، شماره 2، مرداد و شهریور 1370

10.22063/jipst.1991.88

محمد شاهرخی؛ محمود پروازی نیا