نویسنده = محمود پروازی نیا
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

محمود پروازی نیا؛ نکیسا یعقوبی؛ محمد حا جی ابراهیمی


3. کنترل دمای راکتورهای پلیمر شدن ناپیوسته

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1370

محمد شاهرخی؛ محمود پروازی نیا