نویسنده = نورالدین گودرزیان
سنتز، شناسایی و بررسی سینتیک واکنش آلکیل دار شدن ملامین فرمالدهید با متانول

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

10.22063/jipst.1998.274

مژگان طباطبایی زواره؛ نورالدین گودرزیان؛ محمود ترابی انگجی


بررسی آثارتیتان آکریلات بر خواص گرمایی و شیمیایی رزینهای اپوکسی اصلاح شده

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1374

10.22063/jipst.1995.215

نورالدین گودرزیان؛ سید محمد سید محقق؛ مجید غیاث؛ مهرداد قاضی نژاد


لیگنوسولفونات اصلاح شده به عنوان فرانرم کننده بتن

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.206

نورالدین گودرزیان؛ سهیل سمیعی؛ ایرج رضاییان