نویسنده = عباسعلی رستمی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

عباسعلی رستمی؛ سیده مریم وحدتی محدث


2. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد


3. تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

عباسعلی رستمی؛ حسین عیسی زاده؛ حسین نیکوفرد