نویسنده = حسین عیسی زاده
زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمرهای رسانا

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 137-141

10.22063/jipst.2006.838

حسین عیسی زاده؛ مجید ریاحی سامانی


بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 203-209

10.22063/jipst.2005.811

حسین عیسی زاده؛ علیرضا ظهیری


تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.258

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد