نویسنده = حمید رحیمی
مدل‌سازی رفتار تو رفتگی دیواره های ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 157-166

10.22063/jipst.2008.764

وحید خلیلی مغامیر؛ حمید رحیمی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مسعود اسفنده


اثر اتیلن وینیل استات روی خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف پارچه شیشه

دوره 18، شماره 5، آذر و دی 1384، صفحه 303-310

10.22063/jipst.2005.819

جلال فقیهی؛ حمید رحیمی؛ حسن عربی؛ سیدمحمدباقر علوی


ساخت و بررسی خواص صفحات ساندویچی لانه زنبوری گرمانرم

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1383، صفحه 351-345

10.22063/jipst.2004.475

مرادعلی خطیبی؛ حمید رحیمی


بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.336

علی فصیحی دستجردی؛ محمدحسین بهشتی؛ حمید رحیمی