نویسنده = حسن اسلامی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.453

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی


2. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

10.22063/jipst.2003.430

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


3. بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.370

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی