نویسنده = حسین علی خنکدار سنگدهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی


2. مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1382

حسن اسلامی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی؛ جلیل مرشدیان؛ سید حسن جعفری


3. بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، آذر و دی 1380

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی