نویسنده = فرزاد دبیریان
تولید نانوالیاف موازی به روش تغییریافته غلتک چرخان و بررسی عوامل مؤثر بر مقدار موازی‌بودن الیاف با پردازش تصویر

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 339-350

10.22063/jipst.2013.606

زهره هادی؛ فرزاد دبیریان؛ سمیه صفی؛ افشین زجاجیان؛ مهتاب فیروزی


الکتروریسی نانوالیاف آرایش یافته و اندازه گیری سرعت الکتروریسی با استفاده از جت چرخان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 233-242

10.22063/jipst.2009.699

مهرداد خام فروش؛ فرزاد دبیریان؛ سروه ماجدی