نویسنده = شکوفه حکیم*
تعداد مقالات: 4
1. اثر روش‌های تهیه پایه منیزیم کلرید بر کارایی کاتالیزورهای زیگلر- ناتا در پلیمرشدن پروپیلن

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 266-257

نجمه هادیان؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ شکوفه حکیم؛ نعیمه بحری لاله


2. مطالعه هموپلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور زیگلر- ناتا (TiCl۴/MgCl۲) به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل

دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388، صفحه 353-362

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی؛ لیلا مبلغ؛ مهدی نکومنش حقیقی


3. مطالعه سینتیک پلیمرشدن اتیلن با کاتالیزور TiCl۴/Mg(OC۲H۵)۲ و تعیین غلظت مراکز فعال

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 515-522

شکوفه حکیم*؛ محمدمهدی مرتضوی