کلیدواژه‌ها = مقدار ژل
تعیین مقدار ژل (اتصالات عرضی C-C) در لاستیک پلی‌بوتادی‌ان به روش گرماسنجی پویشی تفاضلی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 211-203

10.22063/jipst.2014.1066

سعید تقوایی گنجعلی؛ فرشته مطیعی؛ زهره قاضی طباطبایی