کلیدواژه‌ها = اسفنج
وابستگی ثابت دی‌الکتریک و خواص مکانیکی اسفنج پلی‌استیرن انبساطی به ضخامت دیواره سلول

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 509-519

10.22063/jipst.2024.3440.2254

داریوش گودرزی؛ سید محمد حسینی؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمود رضوی‌زاده؛ محمد خبیری؛ میلاد سعادت تقرودی


بررسی استحکام فشاری و شکل شناسی اسفنجهای سخت پلی یورتانی

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.529

میراسد میرزاپور؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان


تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.452

محسن دانایی؛ نسرین شیخ؛ فرامرز افشارطارمی


بررسی پارامترهای مؤثر در تهیه آزمایشگاهی رزول مورد استفاده در اسفنج فنولی

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383

10.22063/jipst.2004.447

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی


سنتز و شناسایی رزول مناسب تهیه اسفنج فنولی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382

10.22063/jipst.2003.422

مهدی باریکانی؛ مژگان میرزاطاهری؛ احمد توکلی