کلیدواژه‌ها = مدلسازی
مدلسازی فرایند تخریب کامپوزیتهای فداشونده

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 313-318

10.22063/jipst.2003.382

احمدرضا بهرامیان؛ مهرداد کوکبی


بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.370

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی