کلیدواژه‌ها = پلی استیرن
بازیافت مونومر استیرن از تخریب گرمایی پلی استیرن

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386

10.22063/jipst.2007.530

محمدرضا عبدالهی مقدم


اصلاح خواص قیر با استفاده از آمیخته PB/PS

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1382، صفحه 303-311

10.22063/jipst.2003.435

محمدرضا برزگری؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد ابراهیم زینالی


کاربرد طیف بینی رامان در شیمی پلیمر

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.149

امان الله امین زاده


استیرن

دوره 1، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1367

10.22063/jipst.1988.2

حسن دبیری اصفهانی