کلیدواژه‌ها = سینتیک پخت
بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.454

مجتبی مشیرنیا؛ مهرداد کوکبی؛ همایون معدل


بررسی سینتیک پخت رزینهای فنولی - نووالاک

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.111

جلیل مرشدیان؛ یوسف جهانی