کلیدواژه‌ها = آزادسازی کنترل شده
کاربرد پلیمرها در سیستمهای دارورسانی نوین

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1372

10.22063/jipst.1993.163

سودابه داوران؛ علی اکبر انتظامی


روشهای نوین آزادسازی کنترل شده دارو توسط مواد پلیمری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1372

10.22063/jipst.1993.148

مهدی فولادی؛ سیدمجتبی تقی زاده