کلیدواژه‌ها = مدل سینتیکی
بررسی سینتیک پخت رزین اپوکسی در شرایط ناهمدما

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1383

10.22063/jipst.2004.454

مجتبی مشیرنیا؛ مهرداد کوکبی؛ همایون معدل


نورتابی شیمیایی پلی آمیدها: 2- مکانیسم و سینتیک اکسایش

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

10.22063/jipst.1995.193

عباس چرخچی؛ ژاک وردوو؛ لیدا اودوان؛ لیدا ماتیسوا ریچلا؛ ژوزف ریچلی