کلیدواژه‌ها = پلی پیرول
تهیه غشاهای رسانا با استفاده از پلی پیرول

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1381

10.22063/jipst.2002.402

سید سیاوش مدائنی؛ بنفشه خاوران


تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.258

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد