کلیدواژه‌ها = پایدار کننده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر توزیع اندازه ذرات در پلیمر شدن تعلیقی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.351

محمود پروازی نیا؛ نکیسا یعقوبی؛ محمد حا جی ابراهیمی


2. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

10.22063/jipst.1997.258

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد