کلیدواژه‌ها = آکریلیک اسید
بررسی بارگذاری و رهایش داروی فلووکسامین در هیدروژل ساخته شده با فراصوت دهی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 232-225

10.22063/jipst.2015.1258

میترا عبداللهی پینوندی؛ رجبعلی ابراهیمی؛ افسانه امیری


تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.293

علی اسماعیل زاده؛ مهرداد شجاعی؛ ناصر اسماعیلی؛ علی پورجوادی