نویسنده = عیسی زاده، حسین
تعداد مقالات: 6
2. زدودن کروم از پساب صنایع آبکاری با استفاده از پلیمرهای رسانا

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 137-141

حسین عیسی زاده؛ مجید ریاحی سامانی


3. بررسی خواص فیلم پلی آنیلین و کامپوزیتهای تهیه شده به روش شیمیایی

دوره 18، شماره 4، مهر و آبان 1384، صفحه 203-209

حسین عیسی زاده؛ علیرضا ظهیری


4. اثر مواد افزودنی بر خواص پلیمرهای رسانا

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1377

حسین عیسی زاده


5. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد


6. تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

عباسعلی رستمی؛ حسین عیسی زاده؛ حسین نیکوفرد