نویسنده = علی اسدپور، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت کیتین و کیتوسان استخراج شده از پوسته سیست آرتمیا اورمیانا و مقایسه آنها با دو نوع دیگر از پوسته میگو و خرچنگ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

یوسف علی اسدپور؛ سیدعباس شجاع الساداتی؛ محمدرضا کلباسی؛ اصغر خسروشاهی اصل