نویسنده = شامردانی، خشایار
تعداد مقالات: 1
1. بهبود چسبندگی پوشش اپوکسی روی زیرآیند آلومینیم با استفاده از ترکیبات سیلان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1382

محسن محسنی؛ مجتبی میرعابدینی؛ خشایار شامردانی