نویسنده = دبیریان، فرزاد
تعداد مقالات: 4
1. تولید نانوالیاف موازی به روش تغییریافته غلتک چرخان و بررسی عوامل مؤثر بر مقدار موازی‌بودن الیاف با پردازش تصویر

دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 339-350

زهره هادی؛ فرزاد دبیریان؛ سمیه صفی؛ افشین زجاجیان؛ مهتاب فیروزی


2. بررسی خواص ریزساختاری نانوالیاف موازی پلی آکریلونیتریل جمع آوری شده با استفاده از جریان هوای گرم در روش الکتروریسی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 271-281

مهدی صدرجهانی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی؛ فرزاد دبیریان


3. الکتروریسی نانوالیاف آرایش یافته و اندازه گیری سرعت الکتروریسی با استفاده از جت چرخان

دوره 22، شماره 3، مرداد و شهریور 1388، صفحه 233-242

مهرداد خام فروش؛ فرزاد دبیریان؛ سروه ماجدی


4. تولید لایه های حجیم نانوالیاف با اعمال تغییراتی در روش الکتروریسی و بررسی برخی از مشخصه های آنها

دوره 21، شماره 4، مهر و آبان 1387، صفحه 307-313

فرزاد دبیریان؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی