دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368 
سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

10.22063/jipst.1989.24

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی


جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن

10.22063/jipst.1989.31

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر