دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1368 
2. سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی


5. کامپوزیتها (4)

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان


6. پلیمرهای هادی جریان برق

فرامرز افشارطارمی؛ حسین امیدیان


9. جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر