دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368 
2. سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

10.22063/jipst.1989.24

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی


5. کامپوزیتها (4)

10.22063/jipst.1989.27

محمود محراب زاده؛ ماسیس اکبریان


9. جرم مخصوص پلیمرها و روشهای اندازه گیری آن

10.22063/jipst.1989.31

مرکز تحقیقات و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر