دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1368 
5. کامپوزیتها (3)

ماسیس اکبریان؛ محمود محراب زاده