نویسنده = محمدعلی سمسارزاده
مطالعه سینتیکی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات با درشت آغازگر پلی‌وینیل استات

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 181-193

10.22063/jipst.2013.589

محمدرضا رستمی درونکلا؛ محمدعلی سمسارزاده


تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 35-44

10.22063/jipst.2008.769

محمدعلی سمسارزاده؛ محمد توکلی؛ ویدا پورسرخ آبی


بررسی ورقه های ریزمتخلخل PVC و PVC/NBR و کاربرد آنها در تولید کاغذ مصنوعی

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.491

ظاهر تمری؛ محمدحسین نوید فامیلی؛ محمدعلی سمسارزاده


طراحی و ساخت محرک بر پایه پلیمر هوشمند با حافظه شکلی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 23-32

10.22063/jipst.2006.842

سید احمد ابراهیمی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدعلی سمسارزاده


بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.408

سید سیاوش مدائنی؛ محمدعلی سمسارزاده؛ سهیلا پورمقدسی؛ حمید نعمانی


مدلسازی ساختار پلی وینیل استات با استفاده از H NMR

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1380

10.22063/jipst.2001.346

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید گنجی


بررسی سینتیک خوداکسایش پلی یورتان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1378

10.22063/jipst.1999.296

محمدعلی سمسارزاده؛ حامد صالحی


واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

10.22063/jipst.1999.294

محمدعلی سمسارزاده؛ محمود محراب زاده؛ محمد صالحی


سازه های پلی استر تقویت شده با کنف

دوره 2، شماره 2، مرداد و شهریور 1368

10.22063/jipst.1989.24

محمدعلی سمسارزاده؛ حمید میرزاده؛ عبدالرضا لطفعلی