نویسنده = اعظم رحیمی
بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ترفتالات به ترفتالیک اسید به وسیله آبکافت با سولفوریک اسید

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1384

10.22063/jipst.2005.488

عبدالرسول ارومیه‌ای؛ اعظم رحیمی؛ عبداله شیخ‌نژاد؛ احمد ربیعی


تهیه و شناسایی رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیس فنول A

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.412

فرحناز شیران؛ اعظم رحیمی؛ فرامرز افشارطارمی


سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

10.22063/jipst.1999.306

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


تهیه و شناسایی بیس فنول A

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

10.22063/jipst.1995.200

اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


پلی کربناتها: روشهای سنتز و کاربردها

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1373

10.22063/jipst.1994.182

حسن دبیری اصفهانی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده؛ نوشین سجادی