نویسنده = علی احمدی
آمیخته PVC/NBR -SBR و استحکام پارگی مطلوب آن

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.448

محمد میرعلی بیداخویدی؛ مهرداد کوکبی؛ علی احمدی؛ محمود همتی


فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374

10.22063/jipst.1995.196

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.169

علی احمدی؛ همایون حسین خانلی؛ مینا فراحی شاندیز


مطالعه سینتیک واکنش پلی یورتان با طیف بینی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.117

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی


گاز کروماتوگرافی پیزولیزی پلیمرها

دوره 4، شماره 4، بهمن و اسفند 1370

10.22063/jipst.1991.105

علی احمدی؛ پرتو جلایر؛ پروانه مهابادی


مطالعه و بررسی سینتیک پلیمر شدن پلی یورتان با روش DSC

دوره 4، شماره 3، آذر و دی 1370

10.22063/jipst.1991.95

مهدی باریکانی؛ احمد بابانعلبندی؛ علی احمدی