نویسنده = علی پورجوادی
تعداد مقالات: 5
1. سنتز و خواص رئولوژی تغلیظ‌کننده پلی(نونادکانامید- کو- اتیلن‌ گلیکول)

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 459-466

عبدالرحیم بزاز؛ صائب صادقی؛ حسین فخرائیان؛ علی پورجوادی


2. سنتز کوپلیمر غیریونی سه قطعه ای پلی (ریسینولئیک اسید- -bاتیلن گلیکول-b- ریسینولئیک اسید) و بررسی پایدارکنندگی آن در امولسیون آب در روغن

دوره 21، شماره 6، بهمن و اسفند 1387، صفحه 457-464

عبدالرحیم بزاز؛ ستار محمودی اصل؛ حسین فخرائیان؛ علی پورجوادی


3. تهیه فسفینو پلی آکریلیک اسید و بررسی کاربرد آن به عنوان بازدارنده رسوب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

علی اسماعیل زاده؛ مهرداد شجاعی؛ ناصر اسماعیلی؛ علی پورجوادی


4. سنتز رزین اپوکسی با بازمانده آنتراسن: 1، 4- دی هیدروکسی تریپتیسن به جای بیس فنول A

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1376

علی پورجوادی؛ مهیده سیدخلیلی؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر