نویسنده = فرشید ضیایی
تعداد مقالات: 13
2. اثر فرمول‌بندی‌های مختلف بر واکنش ‌پلیمرشدن امولسیونی وینیل‌کلرید

دوره 24، شماره 3، مرداد و شهریور 1390، صفحه 205-214

سید مهرداد جلیلیان؛ فرشید ضیایی


3. اثر ضخامت نمونه و تغییر ساختار در تخریب گرمایی اکسایشی پلی‌بوتادی‌ان

دوره 24، شماره 2، خرداد و تیر 1390، صفحه 93-99

فرشید ضیایی؛ آیدا شوشتری زاده


5. بررسی ریزساختار پلی وینیل کلرید به وسیله روش های رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی

دوره 23، شماره 4، مهر و آبان 1389، صفحه 311-321

فرشید ضیایی؛ سید مهرداد جلیلیان


7. بررسی سینتیک پلیمرشدن رادیکالی استیرن با استفاده از مخلوط دو آغازگر تک عاملی

دوره 22، شماره 2، خرداد و تیر 1388، صفحه 133-140

فرشید ضیایی؛ مونا بصیری؛ مهدی نکومنش؛ اردشیر خزایی


8. سنتز وشناسایی تترابرموبیس فنول A

دوره 12، شماره 3، مهر و آبان 1378

فرشید ضیایی؛ اعظم رحیمی؛ سلوی فرهنگ زاده


9. استفاده از روشهای مختلف در تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر استیرن - آکریلونیتریل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378

آتوسا کاوسیان؛ فرشید ضیایی؛ سید محمد سید محقق؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ کریم زارع


10. تعیین ترکیب درصد کوپلیمر استیرن - بوتیل آکریلات

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


12. روشهای تعیین نسبتهای واکنش پذیری مونومرها در کوپلیمر

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1374

فرشید ضیایی؛ مهدی نکومنش حقیقی


13. تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی