نویسنده = محمد رضوی نوری
تعداد مقالات: 7
1. اثر نانو‌لوله‌های کربن چنددیواره بر خواص کششی و کیفیت چاپ نانوکامپوزیت‌های آکریلونیتریل-بوتادی‌ان-استیرن چاپ‌شده سه‌بعدی

دوره 32، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 497-507

10.22063/jipst.2020.1705

زهرا سهیل‌پور؛ امیرمسعود رضادوست؛ محمد رضوی نوری؛ کیوان گروسی؛ سیدرضا غفاریان


2. بررسی وابستگی دمایی ابعاد زنجیر پلی(وینیلیدن فلوئورید) در حالت محلول و مذاب

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 31-40

10.22063/jipst.2012.546

علی سلیمی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد رضوی نوری


5. مطالعه اثر همزمان افزودنیهای پلی پروپیلن پیوند خورده با مالئیک انیدرید و MDBS بر دمای تبلور و شفافیت پلی پروپیلن با روش تاگوچی

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 13-21

10.22063/jipst.2006.841

محمدعلی سبزعلی ناصری؛ عبدالرسول ارومیه ای؛ محمد رضوی نوری


6. بررسی اثر جریان کششی بر تشکیل فاز بلوری بتا در فیلمهای اکسترودر شده پلی وینیلیدن فلوئورید

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1385، صفحه 43-51

10.22063/jipst.2006.844

هادی سبحانی؛ علی اکبر یوسفی؛ محمد رضوی نوری


7. مروری بر بتون آغشته به پلیمر

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377

10.22063/jipst.1998.271

محمد رضوی نوری