نویسنده = حسین گنجی دوست
اثر اسیدهای چرب فرار بر تولید پلی هیدروکسی آلکانوات ها با استفاده از لجن فعال

دوره 21، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 83-90

10.22063/jipst.2008.774

نادر مختارانی؛ حسین گنجی دوست؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ منیژه خالقی سرنامی


اثر پلیمرهای طبیعی و منعقدکننده های شیمیایی بر آبگیری لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1385

10.22063/jipst.2006.521

حسین گنجی دوست؛ منیژه خالقی سرنامی؛ نادر مختارانی