نویسنده = فرزانه علی حسینی
تعداد مقالات: 2
1. آبکافت آنزیمی پارچه پنبه - پلی استر با آنزیمهای لیپاز و سلولاز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1381

اکبر خدامی؛ فرزانه علی حسینی؛ محمد مرشد