نویسنده = احمد رمضانی سعادت آبادی
تعداد مقالات: 4
1. اثرپارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط کارکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 3، مرداد و شهریور 1386، صفحه 209-220

10.22063/jipst.2007.732

محمد سلطانیه؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ علی دشتی؛ جعفر مختاری


3. بررسی مدلهای رئولوژیکی صورتبندی برای مذابها و محلولهای غلیظ پلیمری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1383

10.22063/jipst.2004.453

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی


4. بررسی یک مدل رئولوژیکی برای آمیخته های پلیمری امتزاج پذیر و ارزیابی آن با داده های تجربی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1380

10.22063/jipst.2001.370

حسن اسلامی؛ احمد رمضانی سعادت آبادی؛ حسین علی خنکدار سنگدهی