نویسنده = روح اله جلیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر مقدار تولید نانوالیاف پلی آکریلونیتریل الکتروریسی شده

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1385، صفحه 121-130

10.22063/jipst.2006.836

روح اله جلیلی؛ محمد مرشد؛ سید عبدالکریم حسینی