کلیدواژه‌ها = تخریب
تخریب نور اکسایشی لاستیک EPDM

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.211

محمدحسین رفیعی فنود؛ غلامرضا باصری


تخریب و پایداری فیلمهای سینماتوگراف سلولز تری استات

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1373

10.22063/jipst.1994.166

محمدحسین رفیعی فنود؛ فرشید ضیایی


دوپه کردن پلیمرهای رسانای الکتریسیته

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

10.22063/jipst.1992.123

اکبر دادرس مدنی؛ علی اکبر انتظامی