کلیدواژه‌ها = ولتامتری چرخه ای
تعداد مقالات: 5
1. ارزیابی پارامترهای سینتیکی و فعالسازی پلیمر شدن الکتروشیمیایی ارتوآمینوفنول

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379

عباسعلی رستمی؛ سیده مریم وحدتی محدث


2. تاثیر پایدارکننده ها بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1376

حسین عیسی زاده؛ عباسعلی رستمی؛ حسین نیکوفرد


3. تاثیر شرایط الکتروپلیمر شدن بر رفتار الکتروشیمیایی و شکل شناسی فیلم پلی پیرول

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1376

عباسعلی رستمی؛ حسین عیسی زاده؛ حسین نیکوفرد


4. الکتروپلیمر شدن تیوفن و برخی مشتقات آن

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1371

بهزاد پورعباس خیرالدین؛ ناصر ارسلانی؛ علی اکبر انتظامی


5. مطالعه رفتار الکتروشیمیایی فیلم پلی ( آلفا - نفتیل آمین) رسانا - الکتروفعال درمحیط آبی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1371

علی اکبر انتظامی؛ سید مهدی گلابی؛ جهانبخش رئوف