دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380 
بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی

10.22063/jipst.2001.353

بهمن واشقانی فراهانی؛ فرزانه حسین پور رجبی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ غلامرضا رضایی بهبهانی