دوره و شماره: دوره 25، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 337-416 
6. اثر مقدار و خواص سطح نانوذرات سیلیکا بر اسفنج پلی‌استیرن

صفحه 393-404

10.22063/jipst.2013.623

سید اسماعیل زکیان؛ محمد حسین نوید‌فامیلی؛ محمد آکو