دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مرداد و شهریور 1389 
مطالعه خواص و عملکرد عایق کامپوزیتی بر پایه رزین اپوکسی- الیاف پنبه

صفحه 203-211

10.22063/jipst.2010.661

وحیده شاهدی‌فر؛ ایرج امیری امرایی؛ امیرمسعود رضادوست؛ مریم حاجی حسینی