دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389 
2. جداسازی دیوکسیدکربن- متان با استفاده از غشای پلیمری آمیخته‌ای

صفحه 17-28

10.22063/jipst.2013.644

حمیدرضا سنایی پور؛ آبتین عبادی عموقین؛ عبدالرضا مقدسی؛ علی کارگری؛ داوود قنبری؛ زهرا شیخی مهرآبادی؛ محسن نادمی


7. بررسی اثر نوع شبکه‌ساز در پلیمرشدن رسوبی آکریلیک‌اسید

صفحه 75-84

10.22063/jipst.2013.649

هاجر اسحاقی؛ غلام باقری مرندی؛ حسین بوهندی؛ محمد جلال الدین ظهوریان مهر؛ کوروش کبیری


8. اثر پلیمرهای ضایعاتی بازیافتی، قیر طبیعی و برش HVS بر خواص پس مانده تقطیر در خلاء

صفحه 85-95

10.22063/jipst.2013.650

یحیی رسول زاده؛ سید باقر مرتضوی؛ علی اکبر یوسفی؛ علی خوانین؛ انوشیروان کاظم نژاد لیلی