دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389 
بررسی اثر افزودن نانوذرات بوهمیت بر خواص چسب‌های دندانی

صفحه 423-433

10.22063/jipst.2010.681

عطیه آب خضر؛ محمد عطایی؛ علی اصغر بهنام قادر؛ لاله صلحی؛ تورج عبادزاده