نویسنده = محمدحسین بهشتی
اثر نوع آغازگر بر پخت گرمایی رزین های پلی استر سیرنشده

دوره 23، شماره 5، آذر و دی 1389، صفحه 415-422

10.22063/jipst.2010.680

نفیسه نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ سعیده مزینانی


اثر ترکیب درصد و نوع رزین فنولی بر خواص مکانیکی و شکل شناسی نانوکامپوزیت‌های رزین فنولی

دوره 22، شماره 6، بهمن و اسفند 1388، صفحه 421-428

10.22063/jipst.2013.636

قاسم نادری؛ محمدحسین بهشتی؛ محسن بابامحمدی


مطالعه پخت محیطی رزین فنولی و کامپوزیت تقویت شده آن با الیاف سیلیکا

دوره 21، شماره 2، خرداد و تیر 1387، صفحه 149-155

10.22063/jipst.2008.763

مهدی کرمی قهی؛ محمدحسین بهشتی؛ مسعود اسفنده؛ امیرمسعود رضادوست


بررسی پخت محیطی رزین های فنولی و کامپوزیت های آن

دوره 20، شماره 4، مهر و آبان 1386، صفحه 331-336

10.22063/jipst.2007.782

محمدحسین بهشتی؛ کاوه دوستخواه


اثر فرایندهای پخت همزمان و جداگانه بر خواص ساختارهای ساندویچی فنولی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1384، صفحه 151-157

10.22063/jipst.2005.824

محمدحسین بهشتی؛ محمدعلی کدخدایان؛ مهدی وفائیان


بررسی اثر نخ هیبریدی مغزه - تاب شیشه و پلی استر بر خواص مکانیکی رزین پلی استر سیر نشده

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382

10.22063/jipst.2003.410

حمیدرضا موحد؛ احمد عارف آذر؛ صفدر اسکندر نژاد؛ محمدحسین بهشتی


سینتیک تخریب گرمایی رزینهای فنولی بکار رفته در سپرهای گرمایی فدا شونده

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1381

10.22063/jipst.2002.392

رسول محسنی لاوی؛ مهرداد کوکبی؛ محمدحسین بهشتی


آمیزه سازی لاستیک فنولی - نیتریل: 1- اثر رزین فنولی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.363

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


آمیزه سازی آلیاژهای فنولی - نیتریل : 2- بررسی اثر نوع الاستومر نیتریل

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1380

10.22063/jipst.2001.364

محمدحسین بهشتی؛ سید کمال افضلی؛ قاسم نادری


بررسی اثر الیاف شیشه بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1380

10.22063/jipst.2001.355

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


بررسی نظری و تجربی زمان پر شدن قالب در فرایند قالبگیری انتقالی رزین

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.336

علی فصیحی دستجردی؛ محمدحسین بهشتی؛ حمید رحیمی


بررسی اثر الیاف آلفا سلولوز بر خواص ترکیبات قالبگیری ملامین - فرمالدهید

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380

10.22063/jipst.2001.340

مرادعلی خطیبی؛ محمدحسین بهشتی؛ جلیل مرشدیان


اسفنجهای ساختاری

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.112

ماسیس اکبریان؛ محمدحسین بهشتی


علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها

دوره 4، شماره 1، خرداد و تیر 1370

10.22063/jipst.1991.80

محمدحسین بهشتی؛ علیرضا حیدری