کلیدواژه‌ها = پلیمر شدن
سنتز پلی‌(1-بوتن) تک‌سوآرایش با کاتالیزگر زیگلر-ناتا

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 163-174

10.22063/jipst.2022.3152.2150

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ هنگامه هنرکار


کاربرد پلیمر شدن جابه جایی زنده در سنتز پلیمرهای مشخص

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1375

10.22063/jipst.1996.229

علی رحمت پور لیاسی؛ علی اکبر انتظامی


اختلاط در فرایندهای پلیمر شدن I

دوره 5، شماره 1، خرداد و تیر 1371

10.22063/jipst.1992.114

شهریار سجادی؛ سپیده دره