کلیدواژه‌ها = وزن مولکولی
عوامل مؤثر بر بلورینگی پلی‌(وینیل الکل)‌ تهیه شده در شرایط واکنش مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 311-299

10.22063/jipst.2014.1097

محمد ابراهیم زینالی؛ محمد نظری؛ صدیقه سلطانی


اثر وزن مولکولی پلی وینیل استات بر جمع شدگی حجمی رزین پلی استر سیرنشده

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1385

10.22063/jipst.2006.498

سید مرتضی مظفری؛ محمد حسین بهشتی؛ مهدی وفائیان


تهیه کیتوسان با درجه استیل زدایی متفاوت و مقایسه روش‌ های مختلف شناسایی آن

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1383

10.22063/jipst.2004.469

سیدمجتبی تقی‌زاده؛ میترا تک روستا؛ گلناز داوری؛ مریم یوسفی