کلیدواژه‌ها = ژلاتین
اثر کشش سطحی محلول پلیمر بر شکل شناسی الیاف الکتروریسی شده PLGA و ژلاتین

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 3-10

10.22063/jipst.2012.543

سید مهدی سعید؛ مژگان زندی؛ حمید میرزاده


بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1380

10.22063/jipst.2001.353

بهمن واشقانی فراهانی؛ فرزانه حسین پور رجبی؛ محمدرضا خانمحمدی خرمی؛ غلامرضا رضایی بهبهانی


تهیه میکروکپسولهای دارای اسانس پرتقال و بررسی برخی پارامترهای موثر بر کیفیت آنها

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1374

10.22063/jipst.1995.207

نسیم حاجی شفیعی؛ فرزانه وهاب زاده؛ سید مجتبی تقی زاده