دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1383