دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، مهر و آبان 1390 
2. مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین از راه انحلال چوب در حلال یونی ۱-بوتیل-۳-متیل ایمیدازولیوم کلرید

صفحه 279-289

علی عبدالخانی؛ سید احمد میرشکرایی؛ یحیی همزه؛ سحاب حجازی؛ آرزو نوری