دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، آذر و دی 1388 
1. مطالعه و بررسی اثر افزودن EPDM به آمیزه NR/BR با روش اختلاط واکنشی

صفحه 331-339

مرتضی احسانی؛ مرتضی بدری پور؛ میرحمیدرضا قریشی